Thai K-Pop fans Those who are called not patriotic But driving democracy in the country. Haruandneko_

หลังจากฟางเส้นสุดท้ายขาดประชาชนเริ่มตอบโต้การกระทำของรัฐด้วยการเคลื่อนไหวทางการเมือง