เล่าไปเรื่อย primprims3.9

เรื่ิองบังเอิญที่เกิดขึึ้นในหัว