LOVE & FATE of Yuri 'ยูริ' i3e-dwz

เนื้อหาบางส่วนที่กล่าวถึงสงครามเกาหลี / การบรรยายถึงฉาก,เหตุการณ์ และบุคคลต่างๆ ที่ปรากฏในฟิคชั่นเรื่องนี้ถูกผู้เขียนสมมุติขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งจากเหตุการณ์จริง