The little memoriesrain_room
คนที่รอเก่ง
 • คนที่รอไม่ได้เก่งนะ
  คนที่รอเก่งอาจหมายถึงคนที่อดทนเอามากๆ
  เวลาที่เสียไปกับการรอมากมายเท่าใด
  รัฐก็ไม่ได้ส่งความเห็นอกเห็นใจลงมาให้
  เพราะคนที่รอคือประชาชนพลเมือง
  ที่เดินทางไป-กลับเพื่อทำงานให้องค์กรมากมาย
  พลเมืองคนที่รอเก่งกับรถราขนส่งสาธารณะ
  ในเมืองที่เจริญที่สุดในประเทศ
  แต่ไม่น่าจะเหมาะกับคำว่าศิวิไลซ์

  ต้องรอเท่าไหร่ถึงจะได้ความเห็นอกเห็นใจ
  การจัดการบริหารให้มันดีขึ้นหรือดีกว่าเดิม
  หรือหากจะชดเชยทดแทนเวลาที่เสียไปกับการรอ
  คนที่รอเก่งก็ต้องรอต่อไป
  ความรักก็คงเช่นกัน ยังไง
  คนที่ปล่อยให้คุณรอหรือเป็นคุณที่รอเอง
  เขาคนนั้นคงชื่อว่าคุณรัฐสินะ
  เขาใจร้ายน่าดู ยังจะรอเขาอีกหรือ
  คนที่รอเก่ง
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in