Me trying to write stuff : 1 medusawrites

Me bursting out in an out of the blue kinda way. Xiao Zhan X Wang Yi Bo.

ALL POSTS
Views