Pastel world [YoonMin] himesan19

"ผมเหมือนผมเป็นสีขาว และจีมินเป็นสีชมพู แล้วเขาค่อยๆวาดสีสันของเขาลงมาในชีวิตของผม..." --- มินยุนกิ "...ผมคงปีนออกจากหลุมนี้ด้วยตัวคนเดียวไม่ได้แน่ๆ และด้วยความเต็มใจอย่างถึงที่สุด ผมไม่คิดจะออกไปจากหลุมนี้เหมือนกัน..." --- ปาร์คจีมิน

ALL POSTS
Views