ติ่งในติ่ง qfern

once ติ่ง always ติ่ง และไม่มีอำนาจใดลบล้างได้