Transformation Diary papiiziipap

บันทึกเรื่องราวตลอด 6 เดือนที่ต้องเผชิญ เผชิญ เผชิญ มาพาตัวเองรอดรูเข็ม และก้าวสู่การเป็นที่แตกต่างไปด้วยกัน :D