เพลงเล่าอะไร w.allflower

แปลเนื้อเพลงตั่งต่าง เพลงที่ชอบ เพลงที่ฟัง เพลงที่อยากรู้ว่าเขาเล่าอะไร