Summer Lemon augustthemoon

เหตุการณ์สลับซับซ้อนในความทรงจำ ไม่อาจสอดประสานกับความเป็นจริง เพราะมะนาวทั้งเปรี้ยวและมีกลิ่นขม .

ALL POSTS
Views