แปลไปเรื่อย yamapi_skyline

แปลไปเรื่่อยๆ เหนื่อยก็พัก