แปลไปเรื่อย yamapi_skyline

แปลเรื่่อยๆ เหนื่อยก็พัก