It is not Adam and Steve, nor it is Adam and Eve : เมื่อพระเจ้าเข้าข้าง LGBTQ+ AsParkersIs

เมื่อว่ากันด้วยศาสนาคริสต์แล้ว หลายๆคนก็คงนึกถึง "อดัมกับอีฟ" แต่ เอ๊ะ! ถ้าสิ่งที่เราตีความว่าอีฟเป็น "ผู้หญิงคนแรกของโลก" มันผิดตั้งแต่ต้นล่ะ?!