Augmented reality โอกาสทางการตลาดของธุรกิจออนไลน์ช่วง covid-19 bbpchyy

Ar คืออะไร และจะเข้ามาเพิ่มโอกาสในการทำการตลาดออนไลน์ของธุรกิจในช่วงโควิดอย่างไร