เราเป็นดั่งกันและกันNoi Beleza
ถอดรหัส HBD


 • 😃 หวังเพียงให้เจ้าเป็นคนดี..

  เราเกิดมาเป็นมนุษย์
  หมั่นฝึกฝนทำความดี บำเพ็ญบารมี
  มี ทาน ศีล ภาวนา เป็นหลักธรรม
  เข้าใจอริยสัจ 4
  รู้ทันทุกข์ สุข ที่เกิดขึ้น ปล่อยวางได้
  ยามใดโกรธ ดีใจ เศร้าใจ เสียใจ
  มีตัวรู้ มองเห็นสิ่งนั้น แล้วดับลงได้
  มีจิตเมตตา อุเบกขา
  นิพพานระหว่างวันก็อยู่ไม่ไกล

  😃 ทำประโยชน์ต่อตนเอง

  เด็กน้อยหมั่นฝึกฝน เรียนวิชา
  มี สุ จิ ปุ ลิ ..ฟัง คิด ถาม เขียน
  มือิทธิบาท4 ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
  เพื่อเติบใหญ่ มีสัมมาอาชีวะ
  มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
  และมีทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา

  หมั่นฝึกฝนปฏิบัติธรรมบ้าง
  ให้โอกาสตนเองเรียนรู้
  ฝึกสมาธิ เจริญปัญญา
  มีดวงจิตอันสดใส มีปัญญานำทาง

  😃 ทำประโยชน์ต่อผู้อื่น

  เมื่อตัวเรามีรากฐานที่มั่นคง
  ทั้งกาย วาจา ใจ
  ศีล สมาธิ ปัญญา
  เราก็เปรียบดั่งรากแก้ว
  สามารถต่อยอด แตกแขนง
  เป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป

  😀 ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

  ความสุขคืออะไร

  เด็กน้อยเติบโตท่ามกลางความรัก ความอบอุ่น
  พ่อแม่สนับสนุน การเรียน การทำกิจกรรมต่างๆ
  วาดรูป ว่ายน้ำ ดำน้ำ เทนนิส เปียโน ภาษาอังกฤษ
  พ่อแม่ เปรียบเหมือน facilitator 
  สนับสนุนการเรียนรู้ ทำกิจกรรมทุกสิ่งอย่าง

  ยามว่าง พาไปห้างสรรพสินค้า แวะ B2S
  ซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนทุกสิ่งอย่าง
  ทำตั๋วรถเมล์ ตั๋วเครื่องบินเอง
  ประดิษฐ์งานศิลปะมากมาย ตามจินตนาการ
  Imagination is more important than knowledge
  By Albert Einstein

  😀 ได้สร้างบุญในเวลาอันควร

  เราเฝ้าบ่มอบรมจริยธรรม
  พ่อแม่กตัญญู  ทำให้ดู แทนคำสอน
  ช่วยเหลือเจือจุนครอบครัว ญาติพี่น้อง
  เผื่อแผ่พี่น้อง ลูกหลาน
  ช่วยเหลือสังคม คนด้อยโอกาส

  พ่อแม่ทำบุญในชีวิตประจำวัน
  ลูกก็อนุโมทนาบุญ
  และทำเองบ้างในบางครั้ง
  ..
  ..

  พ่อแม่ ได้ให้กายเนื้อ (Hardware) ทึ่ดีไว้แล้ว
  ให้ software หลักการใช้ชีวิต จริยธรรมต่างๆแล้ว
  ลูกจะเรียนรู้ peopleware
  และเรียนรู้โลกนี้ด้วยตนเอง
  เป็นทั้งผู้ให้ และ ผู้รับอย่างมีความสุข

  ขอให้ลูกเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม จร้า

  รักเสมอ...

  ❤❤❤

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in