ไทเปสะเปะสะปะ Faylab

ครั้งแรกกับไทเป ถึงแม้จะฝนเท แต่ก็ยังฮาเฮ เราว่ามันก็โอเล นะ