In the mood of second string #ที่สองไม่ไหวขอเป็นที่หนึ่ง wickedwish_

ไม่ไหวว่ะ ยังไงกูก็เป็นรองใครไม่ได้...มีแค่เรื่องของมึงที่กูต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้น