Minimalism alwaysfluke

Minimal ไม่ได้หมายถึงการมีให้น้อยที่สุด แต่หมายถึงมีเท่าที่จำเป็น อัลบั้มนี้เป็นบันทึกแนวทางในการดำเนินชีวิตแบบ Minimal