สุพรรณฝันเฟื่อง นักทดลองเขียน เขียนเรื่องที่อยากเขียน และเขียนเรื่องที่อยากคิด(ถึง)