Yuttapichai Linglom ยุทธพิชัย ลิงลม (ปอ) ปัจจุบันอายุ 23 ปี จบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจโลก สังคมและวัฒนธรรม เชื่อในพลังของเรื่องเล่า